Neupro viser lover for rastløse legsyndrom pasienter


Neupro viser lover for rastløse legsyndrom pasienter

På den 16. internasjonale kongressen om Parkinsons sykdoms- og bevegelsesforstyrrelser i Dublin, Irland, presenterte tyske forskere resultater fra en klinisk analyse av Neupro® (rotigotin-transdermalt lapp), som viste forbedringer i både dags- og natttidssymptomer på moderat til alvorlig idiopatisk Restless Legs Syndrome (RLS).

Neupro® (rotigotin) er godkjent i E.U. Som en symptomatisk behandling av moderat til alvorlig idiopatisk restless legs syndrom hos voksne og for behandling av tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sykdom, enten som monoterapi eller i kombinasjon med levodopa i løpet av sykdommen gjennom til sent stadium, når Effekten av levodopa slites av eller blir inkonsekvent, og slutten av dosen eller on-off fluktuasjoner av den terapeutiske effekten oppstår.

Neupro® er også godkjent i EU.

Forskerne samlet "virkelige" data på 687 voksne pasienter med RLS som ble administrert med Neupro®. Resultatene av den store, 3 måneder lange, ikke-intervensjonelle observasjonsstudien indikerte at effektene sett i placebokontrollerte kliniske studier ble reflektert i daglig klinisk praksis, og at funnene og at de var i overensstemmelse med den kliniske analysen fra den sentrale studier.

Dr Cornelius Bachmann fra Georg August University i Göttingen, Tyskland, erklærte: "Effekt, sikkerhet og tolerabilitetsprofil for rotigotin-depotplaster har blitt dokumentert i flere placebokontrollerte studier. Denne observasjonsstudien undersøkte effekten av rotigotin-depotplaster på RLS-symptomer I den virkelige verden, og indikerte at den var effektiv i daglig klinisk praksis."

For å fastslå alvorlighetsprofilen for ulike dag- og nattidssymptomer på RLS på seks faktorer, brukte forskerne den validerte RLS-6 11-punkts skalaen for å måle Neupros effekt. Skalaen varierte fra 0 = ikke tilstede til 10 = veldig alvorlig, og målingene ble tatt i begynnelsen av studien, under et midlertidig besøk og ved slutten av behandlingen.

Forskerne definerte den andre og tredje faktor, det vil si forbedring i symptom alvorlighetsgrad når de sovner og forbedring av symptom alvorlighetsgraden i løpet av natten, som primære variabler.

Den lengste varigheten av den gjennomsnittlige rotigotin-transdermale plasterdosen var 2,4 mg / 24 timer hos 564 pasienter med tilstrekkelige data for effektevalueringen. Ved slutten av behandlingen var forskerne i stand til å vurdere behandlingens effekt i individuelle faktorer på 501 pasienter.

I starten av studien rapporterte 57,8% av pasientene hyppig forekomst av RLS-symptom i løpet av dagen, og funnene viste at rotigotinplastre forbedret dag- og natttidssymptomene, som ble definert som en gjennomsnittlig reduksjon i alle individuelle RLS-6 Faktor score. Resultatene for de individuelt testede faktorene viste at 70,5% av pasientene (n = 501) rapporterte en forbedring i søvntilfredshet (faktor 1), mens 67,9% pasienter (n = 501) sa at symptomgraden ble bedret når de sovnet (faktor 2). 500 pasienter eller 69,6% sa at deres symptom alvor ble forbedret i løpet av natten (faktor 3), mens 74,7% (n = 499) pasienter rapporterte at sværhetsgraden av symptomene ble forbedret i løpet av dagen når de var i ro (faktor 4). I løpet av dagtidsaktivitet (faktor 5) rapporterte 43,9% eller 501 pasienter en forbedring av symptom alvorlighetsgrad, mens 68,5% (n = 498) oppgav at de følte seg mindre søvnige eller trette i løpet av dagen (faktor 6).

1% eller flere pasienter opplevde uønskede behandlingsrelaterte hendelser, inkludert hudreaksjoner (10,4%), kvalme (5,7%), svimmelhet (2,8%), hodepine (2,8%), tretthet (2,0%), søvnforstyrrelse (1,2% ) Og hypertensjon (1,0%). De fleste bivirkninger var av mild til moderat intensitet.

Klikk her for å gå til det europeiske sammendrag av produktegenskaper for fullstendig forskrivningsinformasjon (revidert august 2011).

11/05/2017 - AZBOX NEWGEN+ (MANUTENÇÃO ) off 2.57 NOVO SERVIDOR! (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom