Cystisk fibrose - inhaling mannitol plus standard terapi forbedrer lungefunksjonen


Cystisk fibrose - inhaling mannitol plus standard terapi forbedrer lungefunksjonen

En ny studie fant at kombinasjonen av tørrpulver mannitol med standardbehandling for cystisk fibrose resulterte i opprettholdt forbedring i lungefunksjonen i 12 måneder. I tillegg til å være effektiv og sikker, kan den enkle administrasjonen av behandlingen bidra til å forbedre overholdelse av behandling hos personer som lider av tilstanden. Studien, støttet av Pharmaxis Limited, er publisert online før trykt publikasjon i American Thoracic Society American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine .

Forskerne registrerte 318 pasienter for å delta i dobbeltblindstudien. Deltakere ble så tilfeldig utpekt til å motta enten 400 mg bid av inhalert mannitol eller 50 mg stort inhalert mannitol (kontrollgruppe) i 26 uker etterfulgt av ytterligere 26 ukers åpen aktiv behandling. Forskerne valgte 50 mg dose for kontrollgruppen, da de trodde at det ikke ville være klinisk effektivt, basert på en tidligere doseøkalasjonsundersøkelse. Mannitol ble gitt i tillegg til typisk samtidig behandling, som innåndet antibiotika og rekombinant human deoksyribonuklease.

Lederforsker Moira L Aitken, MD, professor i pulmonal og kritisk pleie medisin ved University of Washington Medical Center, forklarte:

"Pasienter i behandlingsgruppen viste en gjennomsnittlig forbedring på 106,5 ml i tvungen ekspiratorisk volum på ett sekund (FEV1), en forbedring på 8,22 prosent fra baseline, sammenlignet med en forbedring på 52,4 ml (4,47 prosent) i kontrollgruppen. Forstyrret vitalkapasitet økte 136,3 ML i behandlingsgruppen, sammenlignet med 65,0 ml i kontrollgruppen. Behandlede pasienter opplevde også færre pulmonale eksacerbasjoner enn kontroller."

Mellom behandlings- og kontrollgruppene nådde forskjellen i absolutt FEV1 statistisk signifikans (p = 0,059), mens forskjellen i relativ forandring fra baseline FEV1 nådde signifikans (p = 0,029). Deltakere i behandlingsgruppen opprettholdt FEV1-forbedringer i den 26-ukers åpne fasen av undersøkelsen. Fra begynnelsen av undersøkelsen til under åpen fase forbedret gjennomsnittlig FEV1 84,0 ml (6,3%) i kontrollgruppen.

Begge gruppene opplevde sammenlignbare bivirkninger. I studiefasen ble kvalitativ sputummikrobiologi utført for Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa på grunn av potensiell påvirkning av mannitol på lungemikrobiologi. I begge grupper observerte forskerne ikke noen kvalitative endringer i mikrobiologiske resultater fra utgangspunktet.

I begge grupper var overholdelse av behandlingen god, 85,2% av deltakerne i behandlingsgruppen og 88,7% av de i kontrollgruppen som brukte 60% eller mer av dispensert medisin.

Ifølge forskerne oppnådde ikke det primære sluttpunktet for undersøkelsen forskjellen i absolutt FEV1 mellom grupper. De forklarer at bruk av et enkelt utgangspunkt for å etablere baseline FEV1-verdier kan være årsaken til dette. Når laget beregnet baseline FEV1-verdier som gjennomsnitt av FEV1-verdier over to baseline besøk, som i tidligere kliniske intervensjonsundersøkelser, var den totale økningen i absolutt FEV1 i behandlingsgruppen betydelig større (p = 0,0008). Videre kan de 50 mg dose pasientene som er mottatt i kontrollgruppen ha hatt noen fordel, noe som begrenser den absolutte forskjellen mellom de to gruppene.

Dr. Aitken konkluderte med:

"Ved pasienter med cystisk fibrose resulterte behandling med inhalert mannitol i vedvarende forbedringer i lungefunksjonen over 12 måneder, med en gunstig sikkerhetsprofil.

I tillegg er tørrpulverinhalatoren som brukes til å administrere mannitol, liten, bærbar, enkel å bruke og krever ikke grundig rengjøring og desinfeksjon etter hver bruk, noe som kan hjelpe pasientene bedre å overholde behandlingen. Våre resultater støtter bruk av inhalert mannitol til daglig behandling av cystisk fibrose."

Kinésithérapie Respiratoire 10 : La Mucoviscidose (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Sykdom